Záverečná správa o činnosti KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ, n.o.za rok 2010

 

Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ  n.o., ktorá bola založená 5. mája 2010 zakladacou listinou vydaním štatútu n.o. a následne zaregistrovaná 21. mája 2010.  Vznikla z vnútornej potreby jej zakladateľov vytvo-riť predpoklady pre fungovanie obnoveného Kremnického divadla v podzemí s cieľom vytvoriť v Kremnici stálu scénu divadla.
Po zabezpečení základných funkcií pre činnosť KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ  n.o. (registrácia na prí-slušnom daňovom úrade, zriadení účtu, výrobe pečiatky…atď.) pripravili členovia Správnej rady a riaditeľ  n.o. koncepciu fungovania na nasledujúce roky. Rok 2010 bol prípravou pre získanie priestorov na svoju činnosť, čo sa zavŕšilo nasledujúcom roku.
Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. zatiaľ nemá iný majetok, iba vklady a finančné dary. K správe je pripojená súvaha – ročná účtovná uzávierka príjmov a výdajov za rok 2010 a zápisnica z prvého a zasadnutia Správnej rady. KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. zatiaľ nemala iné príjmy ako spomínané dary, výdavkami boli iba správne a bankové poplatky, resp. náklady spojené s prípravou uvedených projektov. KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. v r. 2010 nevyplatila žiadne náhrady výdavkov členom Správnej rady, ani odmeny alebo mzdu riaditeľovi KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. chce vo svojej činnosti v nasledujúcom období priniesť zaujímavé kultúrne podujatia pre obyvateľov Kremnice, pripraviť zaujímavé vlastné divadelné premiéry a komponované programy. Súčasne sa bude podieľať na príprave zaujímavých projektov , ktoré zvýšia atraktívnosť Kremnice z pohľadu cestovného ruchu a rozvoji komunity a občianskej spoločnosti. Členovia a spolupracovníci KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. veria, že sa im spoločnou prácou a postupnými krokmi podarí realizovať naplánované projekty a vytýčené ciele.

Schválil: Anton Brčka,predseda Správnej rady, v.r.
V Kremnici 31.3.2011