Záverečná správa o činnosti za rok 2011

 

Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) uzavrela v závere roka 2010 s Mestom Kremnica (ako prenajímateľom) zmluvu o prenájme nebyto-vých priestorov v podzemnom klube Labyrint, Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica. Tu začala s účinnosťou od 1. 1. 2011 svoju pravidelnú kultúrnu, záujmovo-umeleckú, výchovnú a spo-ločenskú činnosť, ktorej zámerom bola obnova fungovania tohto legendárneho a kedysi veľmi populárneho (žiaľ, na dlhé roky zatvoreného) mládežníckeho klubu.
Po uzatvorení nevyhnutných prevádzkových zmlúv s dodávateľmi energií (SSE a.s.), vodného a stočného (VEOLIA a.s.), internetového a TV-pripojenia (T-COM a.s.) a ochrannou organizáciou autorov (SOZA) usporiadala KDvP n.o. v uvedených priestoroch každý mesiac v roku (okrem mesiaca september) cca 4 – 6 akcií pre obyvateľov mesta i širokého okolia. Dramaturgia prvého roka prevádzky klubovej scény bola viac-menej testovacia. Medzi naj-úspešnejšie a najnavštevovanejšie programy patril cyklus celovečerných kabaretných talk-show SOIRÉE 100LÍČIEK I. až IV. so známymi osobnosťami, recesistické prvoaprílové
FTÁKOVINY a premiéra konverzačnej komédie PRAH. Menší záujem Kremničanov bol o tri nahrávky programu POÉZIA NAŽIVO I. – III. (v spolupráci s RTVS-SRo Banská Bystrica)
a o filmové predstavenia 6-krat s Vlastom Burianom (v spolupráci s Film-export home video Praha). Živé hudobné koncerty a senior-disko-párty boli navštevované najmä počas Kultúr-neho leta, ktoré v spolupráci s Mestom Kremnica organizovala KDvP n.o. na nádvorí vinotéky Biely bocian. V roku 2011 usporiadala KDvP n.o. viac ako 60 rôznych akcií s kultúrnym, edu-kačným alebo spoločenským zameraním. Z toho 30 produkcií bolo aj s výberom vstupného (od 0,50 do 8 €) a priemernou návštevnosťou cca 40 divákov.
V rámci obnovenia klubovej tradície a tiež Európskeho roka dobrovoľníctva vytvorili zástupcovia KDvP n.o. spolu s členmi Mestského mládežníckeho parlamentu skupinu dobro-voľných spolupracovníkov – klubistov, ktorí sa bez nároku na odmenu po celý rok podieľali na tvorbe a organizácii uvedených umeleckých programov, workshopov, súťažných a spolo-čenských podujatí. Zakladateľom KDvP n.o. sa podarilo získať priazeň niekoľkých miestnych (napr. ELBA a.s., EVEN GEMS spol. s r.o.), resp. regionálnych (Ing. arch. Juraj LOMEN, SCRAPMET s.r.o., KREMNICA GOLD s.r.o.) patrónov (=sponzorov), ktorí v priebehu roka – zväčša formou Darovacej zmluvy – venovali na podporu uvedenej činnosti KDvP n.o. finan-čné prostriedky v celkovej výške 5 060 €. Na prevádzku klubovej scény Labyrint prispievalo priebežne aj Mesto Kremnica, ktoré formou hodinovej odplaty za poskytnutie priestorov pre akcie škôl, školských a mimovládnych organizácií uhradilo v prospech neziskovej organizácie KDvP n.o. celkom 2 240 €.
Okrem uvedených aktivít KDvP n.o. pripravila a realizovala dva projekty, ktoré získali finančnú podporu. Ako spoluusporiadateľ Európskeho festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY 2012 získala na zabezpečenie ubytovania, služieb a propagácie dotáciu Mesta Kremnica vo výške 9 000 €. Na vytvorenie poetického kabaretu – tĺk šou LIEČBA ŠOKOM (MOKOŠom) dostala z grantového systému Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 3 000 €. Obe akcie (prvá 26. – 28. augusta, druhá 17. novembra 2011) sa uskutočnili a stretli s veľkým záuj-mom verejnosti a boli donorom do stanovených lehôt riadne vyúčtované. Výnos z pre-daja vstupeniek z časti umeleckých produkcií na Kremnických Gagoch 2011 vo výške 4 567 € bol určený na pokrytie nákladov spojených s ďalším ročníkom v roku 2012.
Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. zatiaľ nemá majetok.
Všetky príjmy KDvP n.o. v roku 2011 súviseli s činnosťou, ktorú má zapísanú vo svojom šta-túte. Výdavkami boli úhrady za poskytnuté umelecké výkony, práce a služby súvisiace
s činnosťou, náklady na prevádzku, údržbu a zveľadenie prenajatého priestoru v Kremnici, drobné materiálové náklady, správne a bankové poplatky, resp. výdavky spojené s prípra-vou a realizáciou projektov. Nezisková organizácia v roku 2011 nevyplatila žiadne náhrady výdavkov členom Správnej rady, ani odmenu riaditeľovi KDvP n.o.

KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. plánuje aj v nasledujúcom období pokračovať v úspešne naštartovanej činnosti. V druhom roku prevádzky klubovej scény chce presnejšie profilovať dramaturgiu kultúrnych a spoločenských podujatí nielen s ohľadom na záujmy oby-vateľov, ale aj návštevníkov mesta. Napríklad divadelným projektom KREMNICA NIELEN ZLATÁ sa chce zapojiť do aktívneho cestovného ruchu obsahovo pestrou a interpretačne at-raktívnou inscenáciou, ktorá priláka do mesta viac turistov a najmä zvýši záujem o ich zotr-vanie v jeho kultúrnych, spoločenských a relaxačných zariadeniach.
Členovia a spolupracovníci KDvP n.o. veria, že sa im spoločnou prácou a postupnými krokmi podarí zrealizovať naplánované zámery a vytýčené ciele.

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o., v.r.
Schválil: Anton Brčka, predseda Správnej rady, v.r.