Záverečná správa o činnosti za rok 2012

 

Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) uzavrela v závere roka 2010 s Mestom Kremnica (ako prenajímateľom) zmluvu o prenájme nebyto-vých priestorov v podzemnom klube Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) mala aj v roku 2012 s Mestom Kremnica uzavretú zmluvu o prenájme nebytových priestorov v podzemnom klube Labyrint, Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica. Tu pokračovala vo svojej pravidelnej kultúrnej, záujmovo-umeleckej, výchovnej a spoločenskej činnosti. A hoci bola dramaturgia klubovej scény pestrá, zaujímavá i hodnotná, záujem miestnych obyvateľov – napriek intenzívnej propagácii jednotlivých akcií (KREMNICKÉ NOVINY, plagáty v meste, www.divadlovpodzemi.sk, Facebook, direct-mail,) – postupne klesal. Návštevnosť sa nezvýši-la ani koncom marca na V. kabaretnej talk-show SOIRÉE 100LÍČIEK s Milanom Markovičom. Členovia KDvP n.o. dúfali, že vzniknuté finančné straty nahradia počas Kultúrneho leta 2012 na blízkom Nádvorí vinotéky Biely bocian, kde spolu s OŠKŠ MsÚ Kremnica pripravili až 18 kultúrnych podujatí. Aj tu však – s výnimkou predstavení pre deti, bola priemerná účasť len okolo 40 divákov. A hoci zásluhu na nízkej účasti malo najmä nepriaznivé daždivé počasie, obnoviť záujem Kremničanov o kultúrne akcie sa veľmi nepodarilo.
V roku 2012 sa znížila aj podpora miestnych patrónov = sponzorov. KDvP n.o. získala finančný dar vo výške 3 000 € iba od spoločnosti KREMNICA GOLD s.r.o., ktorá má v meste záujem o ťažbu zlata. Táto podpora však pravdepodobne odradila iné miestne podnikateľské subjekty, napr. ELBA a.s., ktoré sa s ťažbou nestotožňujú- Slabšie finančné možnosti nezis-kovej organizácie sa odrazili aj na prevádzke klubovej scény Labyrint, ktorá v posledných štyroch mesiacoch musela svoju činnosť utlmiť. Na úhrady nákladov na energie, vodu a telekomunikačné služby prispievalo v priebehu roka 2012 znovu Mesto Kremnica, ktoré v zmysle uzatvorenej zmluvy formou hodinovej odplaty za poskytnutie priestorov pre akcie škôl, školských a mimovládnych organizácií uhradilo v prospech neziskovej organizácie KDvP n.o. celkom 2 240 €.
Okrem uvedených aktivít KDvP n.o. pripravila a realizovala v záujme oživenia kultúry a cestovného ruchu dva projekty, na ktoré dostala aj finančnú podporu od Mesta Kremnica. Ako spoluusporiadateľ Európskeho Festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY získala na zabezpečenie ubytovania, služieb a propagácie 32. ročníka dotáciu vo výške 9 000 €. Na dru-hý, dlhodobý projekt – pouličné pochôdzkové divadlo KREMNICA NIELEN ZLATÁ, alebo Králi duchovia a blázni dostala KDvP n.o. v roku 2012 podporu len 500 €. Ale vďaka ochote a nadšeniu domácich i externých tvorcov a spolupracovníkov sa podarilo túto historicko-zábavnú i poučnú inscenáciu – určenú nielen miestnym obyvateľom, ale najmä turistom – naštudovať, v septembri 2012 spremiérovať a pripraviť na budúcu letnú turistickú sezónu. (Na jej uvádzanie počas budúceho kultúrneho leta pripravila a zaslala KDvP n.o. projekt na VÚC – Banskobystrického samosprávneho kraja.) Obe získané dotácie v roku 2012 KDvP n.o. použila a včas vyúčtovala v zmysle podmienok VZN Mesta Kremnica.
V závere roka členovia KDvP n.o. zhodnotili, že stratovú prevádzku divadla v klube Labyrint nezisková organizácia finančne ďalej neutiahne. Preto k 31. 12. 2012 dala KDvP n.o. Mestu Kremnica z prenájmu podzemných priestorov na Štefánikovom námestí výpoveď. Dô-vodom boli nielen zvyšujúce sa prevádzkové náklady na energie, nedostatok sponzorskej podpory na programy, ale najmä malý záujem obyvateľov mesta o obnovenie kultúrneho a spoločenského života legendárneho Labyrintu.  V uvedených priestoroch však bude Krem-nické divadlo v podzemí v nasledujúcom roku vykonávať činnosť aj naďalej – ad hoc, po do-hode s novým nájomcom. Úspešne naštartovaný projekt nového pochôdzkového divadla KREMNICA NIELEN ZLATÁ chce KDvP n.o. uvádzať v historických exteriéroch a interiéroch mesta ako atraktívnu zábavno-vzdelávaciu exkurziu, ktorá priláka do mesta viac turistov a zvýši záujem o ich zotrvanie v jeho kultúrnych, spoločenských a relaxačných zariadeniach.
Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. zatiaľ nemá majetok.
Všetky príjmy KDvP n.o. v roku 2012 súviseli s jej činnosťou, ktorú má zapísanú vo svojom štatúte. Výdavkami boli úhrady za poskytnuté umelecké výkony, práce a služby súvisiace
s činnosťou, náklady na prevádzku, údržbu a zveľadenie prenajatého priestoru. Autorské ho-noráre, dohody o vykonaní práce a materiálové náklady boli spojené s prípravou a realizáciou spomínaných projektov. Nezisková organizácia v roku 2012 nevyplatila žiadne náhrady vý-davkov členom Správnej rady, ani odmenu riaditeľovi KDvP n.o.
KDvP n.o. oslávi 17. novembra 2013 štyridsiate výročie od založenia pôvodne študent-ského divadla. Z tohto dôvodu vypracovala a zaslala do dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR tri projekty, ktoré by chcela v nasledujúcom roku realizovať: anglickú mutáciu pouličného divadla KREMNICA NOT ONLY GOLDEN or the Kings, Ghosts and Fools, novú pôvodnú sloven-skú divadelnú inscenáciu podľa knižky Pavla Taussiga HANA a publikáciu KREMNICKÉ DIVAD-LO V PODZEMÍ – od malých javiskových foriem k agentúrnemu divadlu.
Členovia a spolupracovníci KDvP n.o. veria, že sa im tieto projekty podarí zrealizovať.

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o., v.r.
Schválil: Anton Brčka, predseda Správnej rady, v.r.
Overil:  Roman Vykysalý, člen Správnej rady, v.r.

V Kremnici 1.5.2013