Záverečná správa o činnosti za rok 2013

Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračo-vala aj v roku 2013 vo svojej kultúrnej, záujmovo-umeleckej, výchovnej a spoločenskej čin-nosti. Okrem participácii na finančnom zabezpečení (cez 2%) a organizovaní dvoch veľkých podujatí – Festivalu nového cirkusu Cirkul´art a medzinárodného Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy – sa zamerala na niekoľko menších projektov:
Prvým bola príprava a realizácia anglickej mutácie pouličného pochôdzkového divadla KREMNICA NOT ONLY GOLDEN or the Kings, Ghosts and Fools, na ktorú dostala od Minister-stva kultúry dotáciu vo výške 2 500 €. Premiéra ako aj reprízy pôvodnej slovenskej verzie sa uskutočnili počas kremnického Kultúrneho leta 2013, na ktoré sa KDvP n.o. podarilo získať finančnú podporu od Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1 000 € a od Mesta Kremnica vo výške 600 €. Celkom bolo v centre starobylej Kremnice odohraných 10 predsta-vení s priemernou účasťou cca 50–60 divákov (obyvateľov, domácich i zahraničných návštev-níkov mesta). Kremnické divadlo v podzemí získalo za túto inscenáciu na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2014 od Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Zväzu cestovného ruchu SR, Incheby, a.s. a časopisu Cestovateľ DIP-LOM za originálne a inšpiratívne spracovanie sprievodcovskej služby po Kremnici vo forme pouličného divadelného predstavenia v slovenskom i anglickom jazyku.
Druhým projektom bola príprava a výroba informačnej tabule do kremnickej Uličky slávnych nosov. Tá je určená významným slovenským osobnostiam, ktoré sa vo svojom ži-vote zaslúžili o tvorbu kvalitného humoru a zábavy. Na grafiku a výrobu získalo KDvP n.o. dotáciu mesta vo výške 600 €. Tabuľa v slovensko-anglickej mutácii bola prvýkrát využitá koncom leta na 33. ročníku festivalu Kremnické gagy 2014, no svojmu účelu slúži celoročne.
Tretí projekt bol zameraný na vytvorenie ďalšieho repertoárového predstavenia Kremnického divadla v podzemí. Schválená dotácia MK SR vo výške 4 000 € – určená na no-vú pôvodnú slovenskú divadelnú inscenáciu HANA, ktorú podľa rovnomennej knižky Pavla Taussiga zdramatizovali a naštudovali najmä externí spolupracovníci KDvP n.o., však celkom nestačila na jej realizáciu. A hoci sponzorsky prispelo aj vydavateľstvo RAK Pavla Dvořáka sumou 500 €, náklady na jej dokončenie boli o cca 2 500 € vyššie ako získané prostriedky. Tento finančný sklz musí KDvP n.o. vyrovnať tržbami z nasledujúcich repríz ešte aj v roku 2014. Na ich realizáciu podalo KDvP n.o. v decembri 2013 žiadosť o podporu v dotačnom sys-téme MK SR na rok 2014.
Kremnické divadlo v podzemí oslávilo 17. novembra 2013 štyridsiate výročie od svoj-ho založenia. Pri tejto príležitosti vydalo svoju prvú historickú a zároveň aj odbornú publikáciu s názvom KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ – od malých javiskových foriem
k agentúrnemu divadlu. Pridelená dotácia MK SR na štvrtý projekt vo výške 5 000 € a sponzorský príspevok vydavateľstva MAGNET-PRESS vo výške 1 000 € pokryli všetky ná-klady na autorov, grafiku, layout a tlač v náklade 500 ks.
Piaty projekt – trojdňovú akciu s názvom AJ TOPÁNKY ZA DIVADLO, ktorú KDvP n.o. zorganizovalo na 40. výročie svojho založenia divadla v Kremnici i Banskej Bystrici podporilo Mesto Kremnica čiastkou 300 €. Tieto financie boli určené na dopravu hosťa minifestivalu – hudobnú skupinu LOJZO. Možno aj preto, že celá akcia bola pre domácich i návštevníkov za-darmo, nepodarilo sa pokryť všetky náklady na výrobu 38 minútového dokumentárneho filmu o histórii Kremnického divadla v podzemí s názvom TOPÁNKY ZA DIVADLO. Aj tento finančný sklz vo výške cca 1 000 € musí KDvP n.o. vyrovnať činnosťou v budúcich rokoch.
KDvP n.o. pripravila a v roku 2013 realizovala v kultúrnej sfére dva väčšie projekty. Ako spoluusporiadateľ Európskeho Festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY získala od Mesta Kremnica na zabezpečenie ubytovania, služieb a propagácie 33. ročníka finančnú pod-poru vo výške 7 000 €. Na tento medzinárodný projekt ešte získala ešte aj 13 000 €
z 2% asignácie daní spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Táto firma prispela prostredníc-tvom KDvP n.o. čiastkou 8 000 € aj na Festival nového cirkusu Cirkul´art, ktoré organizuje Nezisková organizácia NEO Bratislava. KDvP n.o. tejto neziskovej organizácii uvedenú čiastku na základe zmluvy a vyúčtovania v plnej výške poukázalo.
Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. zatiaľ nemá majetok.
Takmer všetky príjmy KDvP n.o. v roku 2013 súviseli s jej činnosťou, ktorú má zapísanú vo svojom štatúte. Výdavkami boli úhrady za poskytnuté umelecké výkony, práce a služby súvi-siace s činnosťou, náklady na prenájom priestorov, dopravu a cestovné. Autorské honoráre, dohody o vykonaní práce a materiálové náklady boli spojené s prípravou a realizáciou spomí-naných projektov. Nezisková organizácia nevyplatila v roku 2013 žiadne náhrady výdavkov členom Správnej rady, ani odmenu riaditeľovi KDvP n.o.

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o., v.r.
Schválil: Anton Brčka, predseda Správnej rady, v.r.
Overil:  Roman Vykysalý, člen Správnej rady, v.r.

V Kremnici 13.5.2014