Záverečná správa o činnosti za rok 2014

 

Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračovala aj v roku 2014 v zmysle schváleného štatútu v činnosti na tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove a prezentácii kultúrnych a duchovných hodnôt – najmä v oblasti divadla a zábavného umenia.
Po úspechu na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2014, kde Kremnické divadlo v podzemí získalo za inscenáciu pouličného pochôdzkového divadla KREMNICA NIELEN ZLATÁ alebo Králi duchovia a blázni od Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Zväzu cestovného ruchu SR, Incheby, a.s. a časopisu Cestovateľ DIPLOM za originálne a inšpiratívne spracovanie sprievodcovskej služby po Kremnici vo forme pouličného divadelného predstavenia v slovenskom i anglickom jazyku, uskutočnila KDvP n.o. v rámci Kultúrneho leta 2014 v Kremnici ďalšie 3 reprízy tejto atraktívnej inscená-cie, na ktoré získalo dotáciu od mesta Kremnica vo výške 1 000 €.
V roku 2014 získala KDvP n.o. dotáciu Ministerstva kultúry SR vo výške 3 000 € aj na reprízy divadelnej inscenácie HANA, ktorá mala premiéru koncom roka 2013. V priebehu ce-lého roka 2014 sa podarilo zorganizovať a zrealizovať celkom 9 repríz prevažne pre mladé, stredoškolské publikum po celom Slovensku (Banská Bystrica 5x, Martin 1x, Bratislava 2x, Kremnica 1 x).
KDvP n.o. pripravila a v roku 2014 realizovala v kultúrnej oblasti jeden väčší projekt. Ako spoluusporiadateľ Európskeho Festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY získala od Mesta Kremnica na zabezpečenie ubytovania, služieb a propagácie 34. ročníka finančnú pod-poru vo výške 7 000 €. Na túto medzinárodnú akciu získala KDvP n.o. ešte aj dotáciu 10 000 € z 2% asignácie daní spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
Všetky uvedené projekty boli úspešne zrealizované, riadne zdokumentované a poskytovateľom dotácií riadne vyúčtované.
Koncom roka pripravila KDvP n.o. projekt pouličného pochôdzkového divadla aj pre starú banícku obec Špania Dolina pri Banskej Bystrici. Pod názvom NEOBJAVENÁ MONTANA alebo Páni, baníci a blázni požiadala o dotáciu na jeho realizáciu Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného systému na rok 2015. Na vypracovanie scenára prispela finančnou čiastkou vo výške 1 000 € aj Oblastná správa cestovného ruchu Stredné Slovensko. Realizácia sa v prípade pridelenia dotácie MK SR uskutoční začiatkom leta 2015.
Na štvrtom zasadnutí Správnej rady (SR) neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVAD-LO V PODZEMÍ n.o., ktoré sa konalo 14. decembra 2014 v Kremnici, sa s účinnosťou od tohto dňa uskutočnili tieto zmeny:
Martin Varhaňovský odstúpil z členstva v SR, čím jeho členstvo v neziskovej organizácii zaniklo. Prítomní členovia SR zvolili za nového člena SR dlhoročného spolupracovníka KDvP – scénografa, výtvarníka a performera Dušana Krnáča zo Zvolena.
Anton Brčka odstúpil z členstva v SR, čím jeho členstvo v neziskovej organizácii zaniklo. Prítomní členovia SR zvolili za novú členku SR mladú spolupracovníčku KDvP – autorku, dramaturgičku a režisérku Janu Mikitkovú z Bratislavy.
Noví členovia SR zvolili aj nového predsedu SR, ktorým sa stal Dušan Krnáč.
KDvP n.o. zatiaľ nemá svoj majetok. Všetky príjmy v roku 2014 súviseli s jej činnos-ťou, ktorú má zapísanú vo svojom štatúte. Výdavkami boli úhrady za poskytnuté umelecké výkony, práce a služby súvisiace s touto činnosťou, náklady dopravu a cestovné. Autorské honoráre, dohody o vykonaní práce a materiálové náklady boli spojené s prípravou a realizáciou uvedenej činnosti a projektov. Nezisková organizácia nevyplatila v roku 2014 žiadne náhrady výdavkov členom Správnej rady, ani odmenu riaditeľovi KDvP n.o.

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o.
Schválil: Dušan Krnáč, predseda Správnej rady
Overila: Jana Mikitková, členka Správnej rady

V Kremnici 28. 4. 2015