Záverečná správa o činnosti za rok 2015

 

Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračovala aj v roku 2014 v zmysle schváleného štatútu v činnosti na tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove a prezentácii kultúrnych a Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračo-vala aj v roku 2015 v zmysle svojho štatútu v činnosti na tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove a prezentácii kultúrnych a duchovných hodnôt – najviac v oblasti divadla a zábavné-ho ume-nia.
V roku 2015 získala KDvP n.o. dotáciu Ministerstva kultúry SR vo výške 4 000 € na realizáciu projektu pouličného pochôdzkového divadla v starej baníckej obci Špania Dolina pod názvom NEOBJAVENÁ MONTANA alebo Páni, baníci a blázni. Vzhľadom k tomu, že zá-stupcovia obce ako aj organizátori Kultúrneho leta v Španej doline už mali v čase získania dotácie (máj 2015) uzavretý program, členovia KDvP sa s nimi dohodli na presunutí realizácie projektu na leto 2016. KDvP n.o. listom na Ministerstvo kultúry SR oznámilo, že dotáciu, kto-rá bola viazaná na kalendárny rok 2015, neprevezme.
Členovia KDvP okrem toho v priebehu roka hľadali ďalšie možnosti ako svoj jedinečný projekt pouličného pochôdzkového divadla uplatniť v iných mestách. Z tohto dôvodu uskutoč-nili prieskum v mestách Banská Štiavnica, na hradoch Liptovský Hrádok i Červený kameň a ponúkli túto formu zachovania a propagácie kultúrnych hodnôt miestnym usporiadateľom.
KDvP n.o. v roku 2015 zároveň zrealizovalo dve reprízy divadelnej inscenácie HANA: v apríli ako hosť na 49. festivale Akademický Prešov 2015 a v novembri na Festivale slobody v Bratislave, ktorá bola zároveň derniérou.
KDvP n.o. pripravila a v roku 2015 realizovala v kultúrnej oblasti jeden väčší projekt. Ako spoluusporiadateľ Európskeho Festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY získala od Mesta Kremnica na zabezpečenie ubytovania, služieb a propagácie jubilejného 35. ročníka finančnú podporu vo výške 7 000 €. Na túto medzinárodnú akciu získala KDvP n.o. ešte aj dotáciu 10 000 € z 2% asignácie daní spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Obe uvedené finančné podpory na projekt boli úspešne zrealizované, riadne zdokumentované a posky-tovateľom dotácií riadne vyúčtované.
Na piatom zasadnutí Správnej rady (SR) neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o., ktoré sa konalo 17. decembra 2015 v Kremnici, sa s účinnosťou od tohto dňa uskutočnili tieto zmeny:
Vzhľadom na to, že v zmysle čl. IV.2.1, ods. 5 a 6a Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o., dňom 22. mája 2015 zaniklo členovi a podpredsedovi Správnej rady Romanovi Vykysalému 5-ročné členstvo v Správnej rade, prítomní členovia Správnej rady zvolili za tretieho člena SR spolu-pracovníka KDvP – občianskeho aktivistu a poslanca MsZ v Banskej Bystrici Milana Lichého.
Členovia SR súčasne zvolili aj nového podpredsedu SR, ktorým sa stala Jana Mikitková.
V zmysle § 34 Zákona č. 223/1997 Z.z. a neskorších predpisov a tiež Zákona č. 200/ 2011 Z.z. o Obchodnom vestníku zverejnila KDVP n.o. dňa 20.4.2015 na portáli Ministerstva spravodlivosti (Obchodný vestník č. 74) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov PO a FO za rok 2012, prijatého v roku 2013, ktorý bol v celkovej výške 21 354,43 €. KDvP n.o. tiež uložila ročnú účtovnú uzávierku a tiež správu o činnosti za rok 2014 do ve-rejného registra do zákonom stanoveného termínu 15. júla.
KDvP n.o. zatiaľ nemá svoj majetok. Takmer všetky príjmy a výdavky v roku 2015 súviseli s jej činnosťou, ktorú má zapísanú vo svojom štatúte. Výdavkami boli úhrady za po-skytnuté umelecké výkony, práce a služby súvisiace s touto činnosťou, náklady dopravu a cestovné. Autorské honoráre, dohody o vykonaní práce a materiálové náklady boli spojené
s prípravou a realizáciou vyššie uvedenej činnosti a projektov. Nezisková organizácia vyplati-la v roku 2015 členom Správnej rady, resp. riaditeľovi KDvP n.o. iba náhrady cestovných výdavkov, nevyplatila žiadne odmeny.

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o., v.r.
Schválil: Dušan Krnáč, predseda Správnej rady, v.r.
Overila: Jana Mikitková, členka Správnej rady, v.r.

V Kremnici 16. 3. 2016