Záverečná správa o činnosti za rok 2016

 

Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračovala aj v roku 2016 v zmysle svojho štatútu v činnosti na tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove a prezentácii kultúrnych a duchovných hodnôt – najmä v oblasti divadelných žánrov a angažovaného umenia.
V roku 2016 pracovala Správna rada (SR) KDvP n.o. v novom, kompletnom zložení. Predsedom SR bol Dušan Krnáč, podpredsedníčkou Jana Mikitková a členom SR Milan Lichý. Správna rada na svojom šiestom zasadnutí 1. mája 2016 opäť zvolila a potvrdila vo funkcii riaditeľa KDvP n.o. na ďalšie 3-ročné funkčné obdobie Jána Faklu a tiež revízorku Katarínu Tuhársku. Účtovníctvo pre KDvP n.o. spracovala na dobrovoľníckej báze Katarína Luptáková.
Členovia KDvP n.o. sa v roku 2016 zamerali najmä na tri hlavné kultúrne akcie, na ktoré sa snažili zabezpečiť finančné a ľudské zdroje. Prvou bol 36. ročník Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2016, na ktorý získalo dotáciu Mesta Kremnica vo výške 5.000 €. Podujatie sa v spolupráci s ďalšími organizátormi (EK EU, Nezisková organizácia NEO, G.A.G.-umelecká agentúra, spol. s.r.o. a Mesto Kremnica) podarilo úspešne realizovať v termíne 26. – 28. 8. 2016. Dotácia na akciu bola vyčerpaná účelne a vyúčtovaná v zmysle VZN Mesta Kremnica. Druhou akciou bol pilotný projekt medzinárodného Festivalu AMPLIÓN – Nový ka-baret & pouličné umenie, ktorý členovia KDvP n.o. založili a zorganizovali od 30.9. do 2.10.2017 spolu s Mestom Banská Štiavnica a G.A.G. – umeleckou agentúrou spol. s r. o. Hlavnými partnermi boli Fond na podporu umenia, Višegrádsky fond a Stredoeurópska nadácia CEF, ktorí na základe podaných projektov KDvP n.o. podporili akciu celkovou sumou 17.800 €. Jednorazovú finančnú podporu (5.000 €) poskytla aj súkromná spoločnosť AD SK, spol. s r. o. Bratislava. Nové a vydarené podujatie v Banskej Štiavnici s celkovým rozpočtom 37.638,02 € podporil finančným darom vo výške 1.500 € tiež poslanec NR SR Jozef Viskupič. Tržby z predaja vstupeniek boli 9.092 € a na nevyhnutných nákladoch sa podieľali aj členovia KDvP n.o. svojím osobným vkladom. Finančné dotácie na projekt boli vynaložené, zdokumentované a vyúčtované v súlade so zmluvnými podmienkami partnerov. Treťou akciou bolo naštudovanie pôvodnej autorskej kabaretnej inscenácie Koza a kladivo, na ktorú KDvP n.o. získalo účelovú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 10.000 €. Premiéry nového kabaretu sa uskutočnili 30.9.2016 v Banskej Štiavnici a 17.11.2016 v Kremnici. Aj túto podporu KDvP. n.o. vyčerpalo, zdokumentovalo a vyúčtovalo v súlade so zmluvou FpU.
Celkovo možno konštatovať, že aj napriek tomu, že rok 2016 bol náročný na projektovú prípravu (z 10 podaných projektov bolo úspešných 5) a organizáciu troch veľkých akcií a tiež na ich rozsiahle formálne spracovanie, zdokumentovanie a vyúčtovanie, členovia KDvP n.o. ho spoločnými silami a s podporou viacerých dobrovoľníkov a spolupracovníkov
s úspechom zvládli a položili tak základy prospešnej umeleckej činnosti a angažovanej tvorby na ďalšie roky.
V zmysle § 34 Zákona č. 223/1997 Z.z. a neskorších predpisov a tiež Zákona č. 200/ 2011 Z.z. o Obchodnom vestníku zverejnila KDVP n.o. dňa 16.5.2016 na portáli Ministerstva spravodlivosti (Obchodný vestník č. 93/2016) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov PO a FO za rok 2013, prijatého v roku 2014, ktorý bol v celkovej výške
10 091,78 €. KDvP n.o. tiež uloží ročnú účtovnú uzávierku a tiež túto správu o činnosti za rok 2016 do verejného registra do zákonom stanoveného termínu 15. júla 2017.
KDvP n.o. zatiaľ nemá svoj majetok. Takmer všetky príjmy a výdavky v roku 2016 súviseli s jej činnosťou, ktorú má zapísanú vo svojom štatúte. Výdavkami boli prevažne úhrady za poskytnuté umelecké výkony, práce a služby súvisiace s touto činnosťou, náklady dopravu a cestovné a ubytovanie účinkujúcich. Autorské honoráre, dohody o vykonaní práce a materiálové náklady boli spojené s prípravou a realizáciou vyššie uvedenej činnosti a projektov. Nezisková organizácia vyplatila v roku 2016 členom Správnej rady, resp. riaditeľovi KDvP n.o. iba náhrady cestovných výdavkov, prípadne náklady na ubytovanie a vstupenky pri služobných cestách. Vzhľadom na sanovanie predchádzajúcich strát z minulých rokov a tiež potreby pokrytia nákladov na uvedené akcie, KDvP n.o. v roku 2016 nevyplatila nikomu žiadne odmeny.

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o., v.r.
Schválil: Dušan Krnáč, predseda Správnej rady, v.r.
Overila: Jana Mikitková, podpredsedníčka Správnej rady, v.r.

V Kremnici 24. 3. 2017