Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Akademická 327/2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IČO: 52180027, DIČ: 2120659332

Správa o činnosti za rok 2017

 

Nezisková organizácia Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (skrátene AND n.o.) bola založená 21. decembra 2017 zakladacou listinou a vydaním Štatútu n.o. Zaregistrovaná bola na Okresnom úrade, odbore všeobecnej vnútornej správy v Banskej Bystrici rozhodnutím č. OVVS/NO-24/2017 z 28.12.2017, v ktorom jej bolo pridelené aj IČO 52180027. Vznikla z vnútornej potreby dvoch zakladateľov – Ing. Milana Lichého a Mgr. art. Jany Mikitkovej, so zámerom poskytovania všeobecne prospešných služieb, ktoré si zapísala do štatútu, s cieľom vytvoriť predpoklady pre umeleckú a spoločenskú činnosť Ansámblu nepravidelného divadla.
V roku 2017 nezisková organizácia ešte nevykonávala žiadne aktivity. Zabezpečenie základných funkcií pre činnosť (zriadenie účtu, registrácia na príslušnom daňovom úrade, výroba pečiatok…atď.) sa uskutočnilo až v roku 2018, kedy zakladateľmi navrhnutí členovia Správnej rady (ďalej „SR“) na svojom prvom zasadnutí 18. januára 2018 vymenovali členov SR, zvolili predsedu a podpredsedníčku SR a riaditeľa i revízora neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia Ansámbel nepravidelného divadla n.o. nemá ešte žiadny majetok, iba prvé vklady jej dvoch zakladateľov á 50 €. K správe je pripojená ročná účtovná uzávierka príjmov a výdajov za rok 2017 a zápisnica z prvého zasadnutia SR AND n.o. z 18.1.2018. Výdavkami v roku 2017 boli iba správne poplatky vo výške 66,00 € a osvedčenia pravosti podpisov na zakladacích listinách a štatúte vo výške 32,50 € u notára Ing. Vladimíra Gondu. Ansámbel nepravidelného divadla n.o. nevyplatila v roku 2017 žiadne náhrady výdavkov členom SR, ani odmeny alebo mzdu riaditeľovi Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Ansámbel nepravidelného divadla n.o. vo svojej činnosti plánuje vytvoriť zaujímavé a hodnotné divadelné inscenácie a kultúrne podujatia pre občanov Banskej Štiavnice i celej Slovenskej republiky. Chce sa podieľať na príprave a realizácii kultúrnych, vzdelávacích či ľudsko-právnych projektov, ktoré zvýšia povedomie o potrebe kultúry, vzdelania a angažovanosti v občianskej spoločnosti. Členovia a spolupracovníci AND n.o. veria, že sa im spoločnou prácou a postupnými krokmi podarí realizovať naplánované projekty a vytýčené ciele.

Spracoval: Ján Fakla, riaditeľ n.o.
Schválil: Dušan Krnáč, predseda SR
Overila: Jana Mikitková, podpredsedníčka SR

V Banskej Štiavnici 15.3.2018