Záverečná správa o činnosti za rok 2017

 

Dominantnou činnosťou neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej „KDVP n.o.“) bola v zmysle štatútu aj v roku 2017 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt v oblasti divadla, zábavného a angažovaného umenia. Z pohľadu počtu realizovaných projektov a najmä získaných dotácií bol tento rok najúspešnejší v celej doterajšej histórii (od roku 2010) neziskovej organizácie.
Prvým projektom, na ktorý sa podarilo získať dotáciu z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia (ďalej „FpU“) vo výške 2.500 €, boli reprízy pôvodnej autorskej kabaretnej inscenácie, ktoré pre verejnosť v prvom polroku odohrali externí umelci v 5 slovenských mestách – v Prešove, Brezne, Nitre, Žarnovici a v Bratislave pod názvom Koza a kladivo Tour. Bonusom týchto repríz boli vystúpenia a besedy s jednotlivými autormi inscenácie.
Druhým úspešným projektom členov KDvP n.o. bola návšteva 21. medzinárodného festivalu pouličných divadiel FETA v poľskom Gdańsku (12. – 17. júla 2017), ktorej cieľom bolo vybrať vhodné pouličné zahraničné produkcie na 3. ročník Festivalu AMPLIÓN v Banskej Štiavnici a zároveň nazbierať skúsenosti z organizácie dramaturgicky podobného festivalu. Aj na túto služobnú cestu sa podarilo získať finančnú podporu FpU vo výške 1.500 €.
Tretím podujatím, na ktorom sa nezisková organizácia podieľala ako spoluusporiadateľ bol 37. ročník Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2017. KDvP n.o. získalo dotáciu od Mesta Kremnica vo výške 7.500 €, ktorú cielene využila na pokrytie niektorých nákladov tejto medzinárodnej akcie. Festival sa v spolupráci s ďalšími organizátormi (EK EU, Nezisková organizácia NEO, G.A.G.-umelecká agentúra, spol. s r.o. a Mesto Kremnica) uskutočnil v termíne 1. – 3. septembra 2017. Dotácia bola vyúčtovaná v zmysle VZN Mesta Kremnica.
Štvrtou akciou bol druhý ročník medzinárodného Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie, ktorý v Banskej Štiavnici založili členovia KDvP n.o. v roku 2016. Aj v roku 2017 ho pripravili a realizovali spolu s Mestom Banská Štiavnica a G.A.G. – umeleckou agentúrou spol. s r. o. v termíne od 29. septembra do 1. októbra 2017. Hlavnými partnermi boli opäť Fond na podporu umenia, ktorý festival z verejných zdrojov podporil čiastkou 20.000 € a International Vysegrad fund, ktorý ho podporil sumou 11.800 €. Mesto Banská Štiavnica poskytlo dotáciu vo výške 300 €. Oproti prvému ročníku stúpla návštevnosť akcie o tretinu a narástli aj tržby z predaja vstupeniek (10.479 €), ktoré spolu s dotáciami pokryli nevyhnutné náklady na podujatie. Celkový rozpočet festivalu presiahol čiastku 40.000 €, pričom všetky finančné dotácie na festival boli použité, zdokumentované a vyúčtované v súlade so zmluvnými podmienkami partnerov.
V roku 2017 sa z dotačného systému Fondu na podporu umenia podarilo získať ešte dve dotácie na tvorbu nových divadelných inscenácií. Projekt Posledná husička – dramatické gastropolitikum dostal podporu vo výške 9.000 € a projekt česko-slovenského kabaretu pre deti Prečo sa Morka prala s Krůtou 6.000 €. Aj keď sa obe inscenácie začali pripravovať ešte koncom roka 2017, premiéry sa uskutočnia až v prvých mesiacoch roka 2018. Vyúčtovanie týchto dotácií bude realizované tiež až v prvom polroku 2018.
Pri hodnotení z hľadiska úspešnosti podaných žiadostí a podporených projektov možno konštatovať, že rok 2017 bol mimoriadne efektívny a finančne úspešný. Z 10 vypracovaných a podaných projektov bolo úspešných až 8, z ktorých prišlo na účet KDvP n.o. z verejných zdrojov celkom až 58.600 €. Vďaka intenzívnejšej propagačnej kampani sa tiež zvýšil prí-jem z asignácie 2% zaplatených daní FO a PO za rok 2016, ktorý dosiahol až 1.136,14 €. KDvP n.o. prijala formou darovacej zmluvy aj jeden finančný dar vo výške 200 € (Andrej Bán). Príjmy z predaja piatich repríz inscenácie Koza a kladivo priniesli celkom 2.067,60 €. V rámci sociálno-experimentálneho projektu EXKURZIA DO NESLOBODY, ktorý bol realizovaný v rámci Festivalu AMPLIÓN 2017, si členovia KDvP po prvýkrát na Start-Labe vyskúšali možnosť získania finančnej podpory formou crowdfundingu. Aj keď získali finančnú podporu iba 121,34 €, nadobudli skúsenosť ako s týmto novým nástrojom fundraisingu pracovať.
V zmysle § 34 Zákona č. 223/1997 Z.z. a neskorších predpisov a tiež Zákona č. 200/ 2011 Z.z. o Obchodnom vestníku zverejnila KDVP n.o. dňa 22.5.2017 na portáli Ministerstva spravodlivosti (Obchodný vestník č. 96/2017) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov PO a FO za rok 2014, prijatého v roku 2015, ktorý bol v celkovej výške 10 167,02 €. KDvP n.o. tiež uloží ročnú účtovnú uzávierku a tiež túto správu o činnosti za rok 2017 do verejného registra do zákonom stanoveného termínu 15. júla 2018.
V roku 2017 pracovala Správna rada (SR) KDvP n.o. v rovnakom zložení ako v roku 2016: Dušan Krnáč, predseda SR, Jana Mikitková, podpredsedníčka SR a Milan Lichý, člen SR. Nezmenené zostali aj pozície riaditeľa KDvP n.o. – Ján Fakla a revízorky – Katarína Tuhárska. Účtovníctvo pre KDvP n.o. spracovala na dobrovoľníckej báze Katarína Luptáková.
KDvP n.o. zatiaľ nemá svoj majetok. Všetky príjmy a výdavky v roku 2017 súviseli s jej činnosťou, ktorú má zapísanú vo svojom štatúte. Výdavkami boli prevažne úhrady za poskytnuté umelecké výkony, práce a služby súvisiace s touto činnosťou, náklady na dopravu, cestovné a ubytovanie účinkujúcich. Autorské honoráre, dohody o vykonaní práce a materiálové náklady boli spojené s prípravou a realizáciou vyššie uvedenej činnosti a projektov. Nezisková organizácia vyplatila v roku 2017 členom Správnej rady, resp. riaditeľovi KDvP n.o. iba náhrady cestovných výdavkov, prípadne náklady na ubytovanie a vstupenky na predstavenia pri služobných cestách. Vzhľadom na potreby pokrytia nákladov na uvedené akcie, KDvP n.o. ani v roku 2017 nevyplatila nikomu zo svojich členov žiadne odmeny.
V roku 2017 sa ešte podarilo pripraviť a zverejniť aj novú web-stránka KDvP n.o. www.and-theatre.art, kde sú zverejnené aj všetky predchádzajúce správy od roku 2010.

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o., v.r.
Schválil: Dušan Krnáč, predseda Správnej rady, v.r.
Overila: Jana Mikitková, podpredsedníčka Správnej rady, v.r.

V Kremnici 15. 3. 2018