Záverečná správa o činnosti za rok 2018

Hlavnou náplňou práce neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej „KDVP n.o.“) bola v zmysle štatútu aj v roku 2018 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt v oblasti divadla, zábavného a angažovaného umenia. Vzhľadom na to, že rok 2018 bol podľa rozhodnutia členov Správnej rady KDvP n.o. (ďalej „SR“) posledným rokom existencie KDvP n.o., činnosť organizácie sa zamerala najmä na dokončenie 2 projektov z roku 2017 a realizáciu 3 projektov naplánovaných na rok 2018.
Dva projekty podporené Fondom na podporu umenia (FpU) ešte v roku 2017 sa reali-zovali začiatkom roka 2018. Prvý, POSLEDNÁ HUSIČKA – dramatické gastropolitikum, s do-táciou vo výške 9 000 € sa podarilo úspešne premiérovať 28. 2. v Bratislave a aj 3. 3. 2018 v Kremnici. Druhý, česko-slovenský kabaret pre deti PREČO SA MORKA PRALA S KRŮTOU, s dotáciou 6 000 € mal premiéry 13. 4. v Bratislave a 15. 4. 2018 v Kremnici. Obe inscenácie sa reprízovali v priebehu celého roka v rámci SR (každá 4 x) i na Festivale AMPLIÓN´18.
Prvým úspešným projektom v roku 2018 bola v termíne od 23. do 28. júla 2018 účasť troch členov KDvP n.o. na medzinárodnom festivale MIMOS v Périugueux (FR), ktorej cieľom bolo vybrať vhodné pouličné zahraničné produkcie na 4. ročník Festivalu AMPLIÓN 2019 v Banskej Štiavnici a zároveň nazbierať skúsenosti z organizácie dramaturgicky podobného festivalu. Na túto služobnú cestu sa podarilo získať finančnú podporu FpU vo výške 3 300 €.
Druhý plánovaný projekt, EXKURZIA DO NESLOBODY TOUR, sa uskutočnil v Banskej Štiavnici 28. a 29. 9. 2018. KDvP n.o. na jeho realizáciu získala z Fondu na podporu umenia 6 000 € a tržby vo výške 649 €, ktoré boli použité najmä na povinnú spoluúčasť projektu.
Treťou akciou v roku 2018 bol už tretí ročník medzinárodného Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie, ktorý v Banskej Štiavnici založili členovia KDvP n.o. v roku 2016. Aj v roku 2018 ho pripravili a realizovali spolu s Mestom Banská Štiavnica a G.A.G. – umeleckou agentúrou spol. s r. o. v termíne od 28. do 30. septembra 2018. KDvP n.o. sa podarilo získať viac ako 33 tisíc € a to najmä z troch grantov (Fond na podporu umenia 25 000 €, Mesto Banská Štiavnica 300 € a Acción Cultural Española 3 000 €), z dvoch účelo-vých dotácií (Ministerstvo kultúry ČR poskytlo na prepravu Divadla Kašpar z Prahy 1 300 € a Wallonie Bruxelles International.be zaplatilo leteckú prepravu súboru The Primitives z Belgicka vo výške 565 €) a tiež zo súkromných príspevkov (Adrián Barger 300 €). Tržby zo vstupného v celkovej výške 6.671 € boli použité na náklady spojené s festivalom. Aj keď sa nepodarilo získať dotáciu z International Visegrad fund, Festival AMPLIÓN 2018 bol vďaka dobrému programu i peknému počasiu vydarený a nakoniec aj finančne vyrovnaný. Uskutočnilo sa síce menej, len 33 plánovaných predstavení, ale návštevnosť platiacich divákov klesla oproti roku 2017 iba o 15%. Všetky finančné dotácie na festival boli použité, zdokumentované a vyúčtované v súlade s účelom akcie a so zmluvnými podmienkami partnerov.
Aj napriek úspešnému príjmu z asignácie 2% z daní PO a FO za rok 2017 vo výške 1.236,84 €, ktoré boli použité na prevádzku KDvP n.o. a na povinné finančné spoluúčasti na projektoch, KDvP n.o. sa však nepodarilo v roku 2018 udržať vyrovnaný rozpočet. Strata, ktorá vznikla nepredvídanými výdavkami (dodatočne odvedená zrážková daň za 10/2016 po kontrole DÚ vo výške 777,48 €, prekročenie rozpočtu pri výrobe inscenácie Posledná husička o 457 €, povinný audit účtovníctva v zmysle zákona vo výške 400 €, pokuta DÚ 30 €, dodatočné náklady na prevádzku web-stránky divadla a pod.) dosiahla takmer 2 tisíc €. Aby mohli byť všetky záväzky voči umelcom a dodávateľom včas uhradené, poskytli v októbri 2018 na účet KDvP n.o. podpredsedníčka Správnej rady n.o. Jana Mikitková a riaditeľ n.o. Ján Fakla dočasnú pôžičku po 1 000 €. Uvedenú stratu sa podarilo do konca roka 2018 eliminovať predajom nepotrebného hnuteľného majetku nadobudnutého z projektov v rokoch 2017 a 2018 (2 ks reflektory so stojanmi, 1 ks projektor, 1 ks ručný vozík z inscenácie španielskeho divadla Andante, 3 ks stolov, 12 ks stoličiek a 4 ks roll-upov z inscenácie Koza a kladivo) neziskovej organizácii Ansámbel nepravidelného divadla n.o. Banská Štiavnica a následne pôžičky menovaným vrátiť. Uvedený postup schválila SR na svojom deviatom zasadnutí dňa 11.11.2018.
Členovia Správnej rady neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. Mgr. Dušan Krnáč, predseda SR, Mgr.art. Jana Mikitková, podpredsedníčka SR, a Ing. Milan Lichý (člen SR) v zmysle § 14 ods. b Zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organi-záciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a podľa čl. VII, ods. 1, písm. a) Štatútu neziskovej organizácie dňa 11. 11. 2018 prerokovali návrh na ukončenie činnosti neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o., IČO: 457 33155 so sídlom Štefánikovo námestie 34/42, 967 01 Kremnica a schválili jej ukončenie ku dňu 31.12.2018. Dôvodom ukončenia bolo naplnenie jej cieľov a konsenzuálne rozhodnutie SR. Členovia SR zároveň schválili a do uznesenia navrhli aj zmenu názvu neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. s dodatkom „v likvidácii“ od 1.1.2019. Členovia SR schválili aj Dodatok č.1 k Štatútu, ktorý od 1.1.2019 upravuje názov neziskovej organizácie na „KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. v likvidácii“. Súčasne vymenovali riaditeľa neziskovej organizácie MgA. Jána Faklu, bytom Mládežnícka 3427/9, 974 04 Banská Bystrica za likvidátora neziskovej organizácie. Predseda Správnej rady Dušan Krnáč dňa 4.12.2018 predložil Návrh na zápis vstupu neziskovej organizácie do likvidácie Okresnému úradu, odboru všeobecnej správy v Banskej Bystrici, ktorý návrh 5.12.2018 akceptoval a rozhodol o navrhovaných zmenách zápisom do Registra neziskových organizácií SR od 1.1.2019.

KDvP n.o. nemá svoj majetok. Všetky príjmy a výdavky v roku 2018 súviseli s jej činnosťou, ktorú má zapísanú vo svojom štatúte. Výdavkami boli prevažne úhrady za poskytnu-té umelecké výkony, práce a služby súvisiace s touto činnosťou, náklady na dopravu, cestov-né a ubytovanie účinkujúcich. Autorské honoráre, dohody o vykonaní práce a materiálové náklady boli spojené s prípravou a realizáciou vyššie uvedenej činnosti a projektov. Nezisková organizácia vyplatila v roku 2018 členom Správnej rady, resp. riaditeľovi KDvP n.o. iba náhrady cestovných výdavkov, prípadne náklady na ubytovanie a vstupenky na predstavenia pri služobných cestách. Vzhľadom na potreby pokrytia nákladov na uvedené akcie, KDvP n.o. ani v roku 2018 nevyplatila nikomu zo svojich členov žiadne odmeny.

Spracoval: Ján Fakla, riaditeľ n.o.
Schválil: Dušan Krnáč, predseda Správnej rady
Overila: Jana Mikitková, podpredsedníčka Správnej rady

V Kremnici 9. 4. 2019.