Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Akademická 327/2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IČO: 52180027, DIČ: 2120659332

Správa o činnosti za rok 2018

Prioritnou činnosťou neziskovej organizácie Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (skrátene „AND n.o.“) bola v zmysle štatútu v roku 2018 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt v oblasti divadla a angažovaného umenia.

AND n.o. začala rok 2018 spoluprácou s Kremnickým divadlom v podzemí na príprave a realizácii jeho projektov divadelných inscenácií POSLEDNÁ HUSIČKA (január – február 2018) a PREČO SA MORKA PRALA S KRŮTOU (marec – apríl 2019), ale bez finančnej účasti. Členovia AND n.o. sa svojou dobrovoľníckou prácou podieľali aj na 3. ročníku Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie® 2018. V súvislosti s avizovaným ukončením činnosti neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (KDvP) prevzali agendu tohto festivalu a v októbri 2018 pripravili projekt 4. ročníka na koniec leta 2019.
AND n.o. so súhlasom KDvP n.o. podalo žiadosť na podporu tejto akcie na Fond na podporu umenia, ktorý v decembri 2018 rozhodol o finančnej podpore vo výške 20.000 €, zmluva bola podpísaná až v januári 2019. V novembri AND n.o. podala žiadosť na podporu tohto festivalu v roku 2019 aj na Banskobystrický samosprávny kraj a v decembri 2018 aj na Mesto Banská Štiavnica. Kultúrna komisia Mesta Banská Štiavnica však projekt nepodporila, rozhodnutia kultúrnej komisie BBSK do napísania tejto správy neboli známe.

Členovia AND Ján Fakla, Jana Mikitková sa ako členovia Programovej rady kandidujúceho
Mesta kultúry Banská Štiavnica (MK BŠ) v rozhodujúcej miere podieľali na tvorbe hlavného projektu Renovácia identity a tiež 4 menších projektov AND n.o. (NEBOJME SA DIVADLA, ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ, CARBON CLUB a EX-TRÉMISTI). Zúčastnili sa i prezentácie MK BŠ pred komisiou Fondu na podporu umenia v Bratislave (jún 2018) a po úspešnom výsledku aj na predstavení víťazného projektu občanom Banskej Štiavnice (júl 2018). V decembri 2018 štatutár AND n.o. podpísal Zmluvu o spolupráci s Mestom Banská Štiavnica na realizáciu uvedených akcií v roku 2019 s dotáciou 59 000 €. Členovia divadla Ján Fakla, Jana Mikitková a Dušan Krnáč sa v závere roka podieľali aj na príprave a realizácii Otvorenia akcie a programe Rodinné striebro, ktorý sa uskutočnil 19.1.2019.

Nezisková organizácia Ansámbel nepravidelného divadla n.o. nenadobudla v roku 2018 žiadny majetok. Súčasťou tejto správy je i ročná účtovná uzávierka príjmov a výdajov za rok 2018 a zápisnica z druhého zasadnutia SR AND n.o. z 3.1.2019. Príjmy v roku 2018 neboli žiadne. Výdavkami v roku 2018 boli iba bankové poplatky za vedenie účtu, správne poplatky za overenie listín a osvedčenie podpisov, poštovné a náklady na právne služby pri registrácii poberateľa 2% u notára Ing. Vladimíra Gondu. Ansámbel nepravidelného divadla n.o. nevy-platila v roku 2018 žiadne náhrady výdavkov členom SR, ani odmeny alebo mzdu riaditeľovi Ansámblu nepravidelného divadla n.o.

V súvislosti s ukončením činnosti KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. sa zástupcovia AND n.o. s touto organizáciou dohodli na odkúpení mobilnej scény a hnuteľného majetku od tejto neziskovej organizácie, ktoré ich v zmysle § 17 Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách ponúkla pri ukončení činnosti k 31.12.2018 a vstupe do likvidácie od 1.1.2019. V rámci dohody AND n.o. prijala od KREMNICKÉHO DIVADLA V PODZEMÍ n.o. aj nefinančný dar – 2 kompletné scény k inscenáciám Posledná husičkaPrečo sa Morka prala s Krůtou, ktoré v zmysle dohody prešli od 1.1.2019 do repertoáru Ansámblu nepravidelného divadla.

V roku 2018 pracovali orgány AND n.o. v takom zložení, ako boli konštituované na prvom zasadnutí Správnej rady (SR) AND n.o. dňa 18.1.2018: Správna rada AND n.o.: Dušan Krnáč, predseda SR, Jana Mikitková, podpredsedníčka SR, Milan Lichý a Tomáš Cíger, členovia SR. Riaditeľ AND n.o.: Ján Fakla, Banská Bystrica, revízor – Miloš Majtán, Žiar nad Hronom. Účtovníctvo AND n.o. na dobrovoľníckej báze spracovala Katarína Luptáková, Kremnica.

 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení AND n.o. účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:

  1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný kalendárny rok do peňažného denníka, zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií
  2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
  3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka.

 

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky AND n. o. zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príj-moch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkov

 

 

Príjmy (v EUR)

Nezdaňovaná činnosť

Výdavky (v EUR)

Nezdaňovaná činnosť

VH k 31.12.2018
Celkom402,05350,0252,03

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

 

Majetok celkom                                                        53,53 €

a pozostáva z:

01 Dlhodobý nehmotný majetok                                      0 €

02 Dlhodobý hmotný majetok                                          0 €

03 Dlhodobý finančný majetok                                         0 €

04 Zásoby                                                                              0 €

05 Pohľadávky                                                                      0 €

06 Peniaze                                                                      37,30 €

07 Ceniny                                                                               0 €

08 Priebežné položky                                                          0 €

09 Bankové účty                                                            16,23 €

 

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o.                            

Schválil: Dušan Krnáč, predseda SR

Overila: Jana Mikitková, podpredsedníčka SR

 

V Banskej Štiavnici 10. 4. 2019