Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Akademická 327/2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IČO: 52180027, DIČ: 2120659332

Správa o činnosti za rok 2019

 

Dominantnou činnosťou neziskovej organizácie Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (skrátene „AND n.o.“) bola v zmysle štatútu v roku 2019 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt v oblasti divadla a súčasného umenia.
Členovia AND n.o. v roku 2019 uskutočnili nasledovné aktivity:

1/ RODINNÉ STRIEBRO I.* slávnostné otvorenie Mesta kultúry Banská Štiavnica 2019

19.01.2019    Kultúrne centrum, veľká sála, účasť 220 divákov / scenár, réžia, produkcia

 

2/ POSLEDNÁ HUSIČKA – dramatické gastropolitikum / preklad, dramaturgia a produkcia

                        Česká konverzačná komédia o tom, ako si udržať moc

 

05.04.2019    6. repríza: Bratislava, Škola Ludus, účasť 30 divákov

11.04.2019    7. repríza: Trenčín, Klub Lúč, účasť 35 divákov

 

3/ NEBOJME SA DIVADLA, cyklus inscenácií progresívneho divadla / dramaturgia, produkcia

Súčasť projektu Renovácia identity – Mesto kultúry Banská Štiavnica 2019

 

26.01.2019    Nové divadlo, Nitra (SK): ANNA FRANKOVÁ

Kultúrne centrum, veľká sála, účasť 45 divákov

16.02.2019    Divadlo Commedia, Poprad (SK): NEPREBUDENÝ

Kino Akademik, účasť 130 divákov

15.03.2019    Divadlo A. Bagara, Nitra (SK): HOAX

Gymnázium A. Kmeťa, telocvičňa, účasť 65 divákov

27.04.2019    Divadlo Líšeň, Brno (CZ): SCHOVEJTE SI SLEPICE*

Obývačka, exteriér, účasť 50 divákov

25.05.2019    Teatr Delikates, Ełk (PL): S HLAVOU V OBLAKOCH*

Veľká Vodárenská / Červená studňa, exteriéry, účasť 90 divákov

15.09.2019    Divadlo Commedia, Poprad (SK): KEĎ MUŽI PLAČÚ

Kino Akademik, účasť 60 divákov

12.10.2019    Prešovské národné divadlo, Prešov (SK): DEŇ, KEĎ ZOMREL GOTT

Kultúrne centrum, veľká sála, účasť 50 divákov

16.11.2019    OZ Pravda a láska, Bratislava (SK): ANTIKVARIÁT

Kocka, kongresová sála, účasť 125 divákov

07.12.2019    Divadelné zoskupenie ODIVO, Banská Bystrica (SK): AERO

Kultúrne centrum, javisko, účasť 30 divákov

 

4/ Medzinárodná mobilita v Ľubľane (SLO): Ana Desetnica* / dramaturgia

 03.07. –        Pozorovateľská účasť na festivale pouličného umenia a výber titulov

06.07.2019    na 4. a 5. ročník Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie

 

5/ ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia*/ réžia, produkcia

Autorské pouličné pochôdzkové divadlo v exteriéri – centre mesta B. Štiavnica

Súčasť projektu Renovácia identity – Mesto kultúry Banská Štiavnica 2019

 

30.05.2019    Generálka: cca 20 divákov

31.05.2019    Predpremiéra: 50 – 55 divákov

01.06.2019    Premiéra: 70 – 75 divákov

15.06.2019    1. repríza: 25 – 30 divákov

22.06.2019    2. repríza: 10 – 15 divákov (nedokončená pre nepriaznivé počasie)

20.07.2019    3. repríza: 45 – 50 divákov

04.08.2019    4. repríza: 55 – 60 divákov

17.08.2019    5. repríza: 50 – 55 divákov

01.09.2019    6. repríza: 60 – 65 divákov

 

6/ Divadlo Markeliñe (ES): CARBON CLUB*/ dramaturgia, produkcia

Tragikomický banícky kabaret – asfaltová plocha SOŠLS Banská Štiavnica

Súčasť projektu Renovácia identity – Mesto kultúry Banská Štiavnica 2019

 

29.08.2019    Slovenská premiéra: cca 255 divákov

30.08.2019    1. repríza: cca 315 divákov

 

7/ Festival AMPLIÓN – nový kabaret & pouličné umenie® / dramaturgia, réžia, produkcia

 1. ročník medzinárodného multižánrového podujatia v centre Banskej Štiavnice

 

30.08.                  27 programových titulov na 12 exteriérových a interiérových scénach,

– 01.09. 2019     102 umelcov z 8 krajín, resp. 13 umeleckých skupín a 5 individuálnych hostí

                              cca 1500 návštevníkov, z toho 932 platiacich divákov a 67 voľných vstupeniek

 

8/ EX-TRÉMISTIhrdinovia, ktorí stratili strach*/ scenár, réžia, produkcia

Autorské divadlo pre tínedžerov – stredné školy v meste Banská Štiavnica

Súčasť projektu Renovácia identity – Mesto kultúry Banská Štiavnica 2019

 

24.10.2019    Generálka: Gymnázium A. Kmeťa, 40 divákov

25.10.2019    Predpremiéra: Gymnázium A. Kmeťa, 45 divákov

26.10.2019    Premiéra: Klub Rubigall, 22 divákov

08.11.2019    1. repríza: SOŠLO, 38 divákov

22.11.2019    2. repríza: SPŠ SM, 42 divákov

09.12.2019    3. repríza: SPŠL – internát, 40 divákov

 

9/ PECHA-KUCHA Night Nitra*/13.12.2019 / prezentácia AND a Festivalu AMPLIÓN 2020

* bez výberu vstupného

Nezisková organizácia Ansámbel nepravidelného divadla n.o. nenadobudla v roku 2019 žiadny majetok. Súčasťou tejto správy je i ročná účtovná uzávierka príjmov a výdajov za rok 2019 a zápisnica z piateho zasadnutia SR AND n.o. z 29.3.2020.

Príjmy v roku 2019 boli prevažne z dotácií projektov a tržieb z reprízy vlastnej inscenácie i poskytnutých služieb. Tržby zo vstupného, z inscenácií pozvaných v rámci projektu Nebojme sa divadla Mesta kultúry 2019, boli v zmysle zmluvy príjmom Mesta Banská Štiavnica.

 

Prehľad všetkých príjmov za rok 2019:

 1. Projekty Mesta kultúry 2019 (Mesto Banská Štiavnica) 59 000,00 €
 2. Projekt mobility v zahraničí Anna Desetnica (Fond na podporu umenia) 2 000,00 €
 3. Projekt Festival AMPLIÓN 2019 (Fond na podporu umenia)  20 000,00 €
 4. Projekt Festival AMPLIÓN 2019 (Banskobystrický samosprávny kraj)   700,00 €
 5. Projekt Festival AMPLIÓN 2019 (Férová nadácia O2)   1 500,00 €
 6. Tržby z predaja vstupeniek, vlastnej inscenácie a poskytnutia služieb 7 128,00 €
 7. Príspevok od KREMNICKÉHO DIVADLA V PODZEMÍ n.o. (po zániku) 267,95 €
 8. Príspevok z podielu zo zaplatenej dane (2%) 168,23 €

Výdavkami v roku 2019 boli vo väčšine náklady súvisiace s realizovanými projektami (autorské honoráre, práce a služby na faktúru, propagačné náklady, cestovné, ubytovanie, nájmy, personálne náklady, odvody DPH a pod.), bankové poplatky za vedenie účtu, správne poplatky za overenie listín a osvedčenie podpisov, poštovné a náklady na právne služby pri registrácii poberateľa 2% u notára Ing. Vladimíra Gondu a režijné náklady.

Prehľad všetkých výdavkov za rok 2019:

 1. Spotreba materiálu (tonery, papier…)  1 967,53 €
 2. Cestovné (členov SR a umelcov)   3 212,02 €
 3. Náklady na realizáciu projektov  87 751,47 €
 4. Dane a poplatky   475,11 €
 5. Ostatné náklady   88,92 €

Správnosť a účelnosť použitých finančných prostriedkov a vyúčtovanie výdavkov boli  v prípade projektu Mesto kultúry 2019 overené audítorkou Ing. Magdou Mihálikovou a projekt Festival AMPLIÓN 2019 bol skontrolovaný audítorskou spoločnosťou a Audit, s.r.o. Bratislava. Obe správy potvrdili použitie peňažných prostriedkov v období oprávnenosti výdavkov, podľa účelu a rozsahu zmlúv a správne zaúčtovanie v zmysle všeobecných právnych predpisov.

AND n.o. vyplatila v roku 2019 nevyplatila žiadne odmeny ani mzdu riaditeľovi Ansámblu nepravidelného divadla n.o., vyplatila iba cestovné náklady členom SR a riaditeľovi AND n.o.

V roku 2019 sa v orgánoch AND n.o. neuskutočnili žiadne zmeny, pôsobili v rovnakom zložení, ako boli konštituované na prvom zasadnutí Správnej rady AND n.o. dňa 18.1.2018: Správna rada AND n.o.: Dušan Krnáč, predseda SR, Jana Mikitková, podpredsedníčka SR, Milan Lichý a Tomáš Cíger, členovia SR. Riaditeľ AND n.o.: Ján Fakla, Banská Bystrica, revízor – Miloš Majtán, Žiar nad Hronom. Účtovníctvo AND n.o. v zmysle Zmluvy o poskytnutí účtovníckych služieb z 15.7.2019 spracovala spoločnosť AVA audit spol. s r. o. Banská Bystrica.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení AND n.o. účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky sú výsledným produktom účtovnej uzávierky, ktorú na základe zmluvy spracovala spoločnosť AVA audit spol. s r. o. Banská Bystrica. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:

 1. etapa: prípravné práce – zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný kalendárny rok do peňažného denníka, zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií
 2. etapa: vytvorenie a uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
 3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka.

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky AND n. o. zostavuje súvahu (Úč NUJ 1-01), výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) a poznámky (Úč NUJ 3-01). Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve.

 

Celkový prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

 

Príjmy (v EUR)

Nezdaňovaná činnosť

Výdavky (v EUR)

Nezdaňovaná činnosť

VH k 31.12.2019
Celkom90.764,1893.495,05– 2.730,87

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

 

Majetok celkom                                                                                               579,46 €

pozostáva z:

01 Dlhodobý nehmotný majetok                                                                       0 €

02 Dlhodobý hmotný majetok                                                                            0 €

03 Dlhodobý finančný majetok                                                                           0 €

04 Zásoby                                                                                                               0 €

05 Pohľadávky                                                                                                 108,59 €

06 Peniaze v pokladni                                                                                     395,99 €

07 Ceniny                                                                                                                0 €

08 Priebežné položky                                                                                            0 €

09 Bankové účty                                                                                                 74,88 €

 

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o.

Schválil: Dušan Krnáč, predseda SR

Overila: Jana Mikitková, podpredsedníčka SR

V Banskej Štiavnici 29.3.2020