Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Akademická 327/2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IČO: 52180027, DIČ: 2120659332

Správa o činnosti za rok 2021

Dominantnou činnosťou neziskovej organizácie Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (skrátene „AND n.o.“) bola v zmysle štatútu aj v roku 2021 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt v oblasti divadla a súčasného umenia.
Počas celosvetovej pandémie členovia AND n.o. v roku 2021 uskutočnili tieto aktivity:

1/ CULTURE SI TY! / príprava, lektorovanie, produkcia

Praktické semináre prípravy veľkých projektov na modeli Mesto kultúry SR

11.2. – 30.4. (5 miest v SR na základe open call) presunuté z roku 2020 do režimu ONLINE

2021             Púchov, Levice. Bardejov, Prešov + Humenné 53 účastníkov

 

2/ WELCOME TO STUPIDITY – sad street show – 2 premiéry (Banská Štiavnica, Bratislava)

Verejná generálka: 16. 7. 2021 o 11:00, Bratislava, Komenského námestie

 1. premiéra: 17. 7. 2021 o 17:00, Bratislava, MDPOH (presunuté kvôli počasiu)
 2. premiéra: 18. 7. 2021 o 18:00, Banská Bystrica, CNK Záhrada

Dĺžka inscenácie: á 45 min., celková účasť 90 divákov

 

3/ SPOFFIN – pozorovateľská účasť na medzinárodnom festivale pouličných umení v Holandsku,

 1. – 31.8. výber titulov na 7. ročník Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie

2021

 

4/ Festival AMPLIÓN – nový kabaret & pouličné umenie® / dramaturgia, réžia, produkcia

 1. ročník medzinárodného multižánrového podujatia v Banskej Štiavnici a okolí

 

 1. – 26.9. 27 programových titulov na 12 exteriérových a interiérových scénach,

2021            +13 programov AMPLIÓN Karavana, 12 vystúpení buskerov, 5 cien AA

94 umelcov z 9 krajín, resp. 13 umeleckých skupín a 9 individuálnych umelcov

cca 1300 návštevníkov, z toho 797 platiacich divákov a 100 voľných vstupeniek

 

Z roku 2020 sa do roku 2021 presunula finančná podpora od Fondu na podporu umenia aj na ďalšie projekty, ktoré jej členovia kvôli opatreniam Vlády SR a ÚVZ SR na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19 nemohli v počas roka realizovať:

 

5/ EX-TRÉMISTIhrdinovia, ktorí stratili strach – 3 + 2 reprízy inscenácie z roku 2019

6.9.2021       Festival Dotyky a spojenia, Martin / 2 reprízy, účasť 72 študentov

30.9.2021      KKC Bašta, Bardejov / 1 repríza, účasť 15 divákov

1.10.2021      Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov / 2 reprízy, účasť 80 študentov

Z 10 podporených repríz sa uskutočnili iba 2 reprízy v SŠJH Bardejov, ostatné sa do termínu ukončenia projektu (31.12.2021) kvôli pandemickým obmedzeniam a zaneprázdnenosti hercov realizovať nepodarilo, t.j. väčšina dotácie musela byť v zmysle zmluvy a dodatku vrátená FpU.

6/ BOHOROVNÍ (kabaret noir) – 2 premiéry (Banská Štiavnica, Bratislava)

(príprava, zmena + druhý dodatok zmluvy, realizácia presunutá na 1 – 6/2022)

AND n.o. v roku 2021 nenadobudla žiadny majetok. Súčasťou tejto správy je i ročná účtovná uzávierka príjmov a výdajov za rok 2021 a zápisnica z deviateho zasadnutia SR AND n.o. z 30.12.2021.

Výnosy v roku 2021 boli prevažne z dotácií projektov, darov a z poskytnutých služieb.

Prehľad všetkých výnosov za rok 2021:

 

Tržby z predaja služieb- hlavná činnosť9 080,00 €
Prijaté príspevky od fyzických osôb2 500,00 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane310,55 €
Dotácie50 771,15 €
Výnosy celkom62 661,70 €

 

Tržby z predaja služieb (hlavná činnosť):

 1. Realizácia seminára CULTURE SI TY! (Mesto Banská Bystrica) 500,00 €
 2. Premiéra WELCOME TO STUPIDITY (Záhrada – CNK Banská Bystrica) 60,00 €
 3. Reprízy EX-TRÉMISTI (SKD Martin+ OZ Different Bardejov) 080,00 €
 4. Festival AMPLIÓN 2021 (tržby z predaja vstupeniek) 440,00 €

Tržby z predaja služieb spolu                                                                   9.080,00 €

 

Prijaté príspevky od fyzických osôb:

 1. dar od Zuzana Kollárová & Peter Kollár (Festival AMPLIÓN 2021)   500,00 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb spolu:                                          2.500,00 €

 

Príspevky z podielu zaplatenej dane spolu:                                             310,55 €

 

Dotácie:

 1. Dotácia Ministerstva kultúry SR (ad straty pre covid 2020) 2 032,00 €
 2. Dotácia Fondu na podporu umenia (Festival Amplión 2021) 30 000,00 €
 3. Dotácia LITA (Festival Amplión 2021) 1 500,00 €
 4. Dotácia predsedu BBSK (Festival Amplión 2021) 2 500,00 €
 5. Dotácia Fondu na podporu umenia (WELCOME TO STUPIDITY) 6 000,00 €
 6. Dotácia Fondu na podporu umenia (Projekt SPOFFIN Holandsko) 2 850,00 €
 7. Dotácia Fondu na podporu umenia (Projekt DÔVERUJEME UMENIU) 586,00 €
 8. Dotácia Fondu na podporu umenia (EX-TRÉMISTI) 1 752,49 €
 9. Dotácia Fondu na podporu umenia (CULTURE SI TY!) 3 550,66 €

Dotácie spolu                                                                                              50.771,15 €

 

Nákladmi v roku 2021 boli predovšetkým náklady súvisiace s realizovanými projektami (autorské honoráre, práce a služby na faktúru, propagačné náklady, cestovné, ubytovanie, nájmy, personálne náklady, odvody DPH a pod.), resp. poplatky k žiadostiam o podporu na FpU, bankové poplatky za vedenie účtu, správne poplatky za osvedčenie listín a osvedčenie podpisov, poštovné, náklady na právne služby pri registrácii poberateľa 2% u notára Ing. Vladimíra Gondu a režijné náklady (kancelársky papier, toner do kopírky, poštovné…).

Prehľad nákladov za rok 2021

 

 1. Spotreba materiálu (tonery, papier…) 284,54 €
 2. Cestovné (členov SR a umelcov)   326,12 €
 3. Náklady na realizáciu projektov   679,37 €
 4. Dane a poplatky   102,96 €
 5. Ostatné náklady (účtovníctvo, poštovné, bank. poplatky…)   779,03 €

Náklady celkom                                                                                         65.172,02 €

Správnosť a účelnosť použitých finančných prostriedkov a vyúčtovanie výdavkov bola  v prípade projektu Festival AMPLIÓN 2021 skontrolovaná audítorskou spoločnosťou a Audit, s.r.o. Bratislava, ktorej správa potvrdila použitie peňažných prostriedkov v období oprávnenosti výdavkov, podľa účelu a rozsahu zmluvy a správne zaúčtovanie v zmysle všeobecných právnych predpisov.

AND n.o. nevyplatila v roku 2021 žiadne odmeny ani mzdu riaditeľovi Ansámblu nepravidelného divadla n.o.

Zmeny v orgánoch AND n.o. v roku 2021: Po uplynutí 3-ročného funkčného obdobia revízorovi Milošovi Majtánovi (18. 1. 2021) členovia Správnej rady zvolili na 7. zasadnutí SR dňa 28. 2. 2021 na ďalšie 3-ročné funkčné obdobie nového revízora AND n.o. Od 28. 2. 2021 sa ním stal Ing. Filip Flaška, PhD., nar. 2. 7. 1982, bytom Mierová 1, 976 13 Slovenská Ľupča. Po uplynutí 3-ročného funkčného obdobia bol riaditeľ AND n.o. Ján Fakla, bytom Mládežnícka 3247/9, Banská Bystrica na 6. zasadnutí SR AND n.o. dňa 29.12.2020 opätovne zvolený za riaditeľa na ďalšie 3-ročné funkčné obdobie (19. 1. 2021 – 18. 1. 2024). Iné zmeny sa v orgánoch AND n.o. sa v roku 2021 neuskutočnili. Správna rada AND n.o. pracovala v zložení: Dušan Krnáč, predseda SR, Jana Mikitková, podpredsedníčka SR, Milan Lichý a Tomáš Cíger, členovia SR. Vedenie účtovníctva AND n.o. v účtovnom roku 2021 realizovala na základe Mandátnej zmluvy z 31. 3. 2021 Ing. Ida Adolfová, Okružná 126, 962 71 Dudince.

 Ročná účtovná uzávierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení AND n.o. účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky sú výsledným produktom účtovnej uzávierky, ktorú na základe zmluvy spracovala Ing. Ida Adolfová. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:

 1. etapa: prípravné práce – zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný kalendárny rok do peňažného denníka, zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií
 2. etapa: vytvorenie a uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
 3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka.

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva.

Na základe účtovnej závierky AND n. o. zostavuje súvahu (Úč NUJ 1-01), výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) a poznámky (Úč NUJ 3-01). Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve.

Celkový prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

 

Príjmy (v EUR)

Nezdaňovaná činnosť

Výdavky (v EUR)

Nezdaňovaná činnosť

VH k 31.12.2021
Celkom62.661,7065.172,02-2.510,32

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

 

Aktíva celkom                                                                                         15.127,46

pozostáva z:

01 Dlhodobý nehmotný majetok                                                                        0 €

02 Dlhodobý hmotný majetok                                                                            0 €

03 Dlhodobý finančný majetok                                                                           0 €

04 Zásoby                                                                                                          0 €

05 Pohľadávky                                                                                                  0 €

07 Ceniny                                                                                                         0 €

08 Priebežné položky                                                                                       0 €

09 Bankové účty                                                                                 15.123,45 €

10  Pokladňa                                                                                               4,01 €

 

Pasíva celkom                                                                                      17.637,78 €

 

Pozostáva z:

01  Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (pôžička od Ján Fakla)                    500,00 €

02  Výdavky budúcich období (účtovnícke služby 2021 vyplatené v 2022)          332,00 €

03 Výnosy budúcich období (Dotácia FpU – Bohorovní, 2022)                      12.000,00 €

04 Výnosy budúcich období (Dotácia FpU – Dôverujeme umeniu, 2022)         6.414,00 €

05  Základné imanie                                                                                             100,00 €

05 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                         -1.708,22 €

 

Spracoval:  Ján Fakla, riaditeľ n.o.                             Schválil: Dušan Krnáč, predseda SR

Overila: Jana Mikitková, podpredsedníčka SR

V Banskej Bystrici 1.4.2022